2017 සිංහල අවුරුදු නැකැත් – sinhala awrudu nakath 2017

 

උදා වන්නාවූ සිංහල දෙමල අලුත් අවුරුද්ද ශ්‍රී ලංකාවාසී සැමට ජය සතුට සාමය පිරි සුභ නව වසරක්  වේවා!

අවුරුදු ඇදුම් මිලදී ගැනීමේදී නිල් හා සුදු මිශ්‍ර ඇදුම් ගැනීමට සැලකිලිමත් වන්න … 

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *